Công ty hợp danh là công ty trong đó có từ 2 thành viên trở lên là chủ sở hữu chung của doanh nghiệp cùng hoạt động dưới một tên chung. Với số lượng thành viên gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn cùng tham gia góp vốn và điều hành công ty. Vậy với hình thức hoạt động như vậy thì Công Ty Hợp Danh Có Được Thuê Giám Đốc Không? Và những quy định của pháp luật về hình thức công ty và thành viên của công ty này ra sao. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Công Ty Hợp Danh Có Được Thuê Giám Đốc Không

THẮC MẮC XUNG QUANH CÔNG TY HỢP DANH CÓ ĐƯỢC THUÊ GIÁM ĐỐC KHÔNG

Hỏi: Tôi và bạn bè cùng góp vốn mở công ty và hoạt động dưới mô hình công ty hợp danh. Vậy công ty hợp danh đó của tôi có được phép thuê GĐ để điều hành công ty hay không?

Đáp: Theo quy định về luật dành cho công ty hợp danh thì bắt buộc giám đốc, tổng giám đốc phải là thành viên hợp danh. Bởi vì toàn bộ trách nhiệm và tài sản của công ty các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn với toàn bộ tài sản của mình. Nói cách khác quyền lợi và nghĩa vụ của công ty gắn chặt với từng cá nhân cho nên không được phép thuê giám đốc để điều hành công ty hợp danh.

Hỏi: Điều kiện để trở thành giám đốc, tổng giám đốc công ty hợp danh?

Đáp: Tất cả thành viên hợp lại thành Hội đồng thành viên. Hội đồng thành viên bầu một thành viên hợp danh làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

Hỏi: Người đại diện của công ty hợp danh có thể là ai?

Đáp: Tất cả các thành viên hợp danh đều có quyền đại diện cho công ty hợp danh để tham gia vào các hoạt động của công ty và các giao dịch làm ăn mà toàn bộ công ty đều phải chịu trách nhiệm đối với những giao dịch này.

Hỏi: Ai là người được phép để làm giám đốc và tổng giám đốc của công ty hợp danh?

Đáp: Người được hội đồng thành viên bầu làm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời có thể kiêm chức vụ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Và phải là thành viên hợp danh và thành viên góp vốn mới được phép làm người quản lý của công ty hợp danh.

Hỏi: Thành viên hợp danh của công ty là ai và trách nhiệm của họ như thế nào với công ty.

Đáp: Thành viên hợp danh là những người cùng tham gia thành lập công ty tiến hành điều hành các hoạt động của công ty. Thành viên hợp danh phải chịu toàn bộ trách nhiệm với tất cả tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty. Các thành viên hợp danh có quyền lợi ngang nhau trong việc điều hành quản lý công ty.

Hỏi: Thành viên góp vốn là ai và họ có quyền lợi gì với công ty?

Đáp: Thành viên góp vốn là những người tham gia đóng góp vốn vào hoạt động của công ty. Thành viên góp vốn được hưởng lợi nhuận và phải chịu trách nhiệm tương đương với số vốn đã góp vào công ty.

Đọc thêm:

So sánh công ty TNHH 1 thành viên và công ty hợp danh

So sánh công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân

So sánh công ty hợp danh và công ty cổ phần

Điểm giống nhau giữa công ty TNHH và công ty hợp danh

QUY ĐỊNH VỀ THÀNH VIÊN HỢP DANH

  • Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
  • Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
  • Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

QUY ĐỊNH CÔNG TY HỢP DANH

  • Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.
  • Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.
  • Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.
  • Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Công ty hợp danh không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Những thông tin về công ty hợp danh và các thành viên của mình được tổng hợp ở trên mong rằng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về loại hình công ty này. Đồng thời hiểu được quy định của pháp luật về việc lựa chọn và ứng cử người trong việc điều hành và quản lý công ty. Để tránh được những rắc rối không cần thiết theo quy định của pháp luật hiện hành với công ty hợp danh và thành viên của công ty hợp danh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *