Quy định về hội đồng thành viên công ty TNHH là một trong những quy định mà doanh nghiệp phải tuân thủ và đáp ứng được nếu muốn hoàn thành thủ tục đăng ký công ty.

Công ty tnhh có quy định hết sức chặt chẽ về thành phần quản lý, lãnh đạo của công ty để phù hợp với những yêu cầu khi đăng ký một doanh nghiệp tnhh. Quy định về hội đồng thành viên công ty TNHH là một trong những quy định mà doanh nghiệp phải tuân thủ và đáp ứng được nếu muốn hoàn thành thủ tục đăng ký công ty.

Quy định về hội đồng thành viên công ty TNHH

Quy định về hội đồng thành viên công ty TNHH

Hội đồng thành viên là gì?

Hội đồng thành viên là những người có quyết định cao nhất của một công ty. Có quyền quyết định các vấn đề chủ chốt của công ty trong công việc kinh doanh và chỉ định các vị trí lãnh đạo trong công ty theo Điều lệ của công ty đặt ra khi thành lập.

 Đọc thêm hội đồng thành viên là gì

Quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên

 • Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty.
 • Quyết định tăng hoặc giảm vốn điều lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn.
 • Quyết định dự án đầu tư phát triển của công ty.
 • Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty.
 • Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty.
 • Thông qua báo cáo tài chính hằng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của công ty.
 • Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 • Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện. 
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
 • Quyết định tổ chức lại công ty.
 • Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty. 
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
 • Các quyết định của hội đồng công ty TNHH được tính dựa trên số đông ý kiến của một hội đồng công ty về các vấn đề được đưa ra họp bàn.

Xem thêm vốn điều lệ là gìcơ cấu công ty tnhhcông ty con là gìchi nhánh là gìđiều lệ công ty tnhh 1 thành viên 2017Hỏi Đáp Thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất 2017

Quy định về hội đồng thành viên công ty TNHH được thực hiện theo Điều lệ của công ty và những quy định của pháp luật về mô hình quản lý công ty TNHH. Đây là bộ phận có nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc định hướng và phát triển công ty sau này. Chính vì thế cần có sự bổ nhiệm chính xác và hợp lý mới có thể giúp công ty hoạt động được ổn định trong kinh doanh.

Tìm hiểu thêm tại tư vấn thành lập công ty TNHH để nắm vững loại hình doanh nghiệp này nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *