Công ty TNHH có được phát hành trái phiếu hay không? khác biệt giữa trái phiếu và cổ phiếu? phương thức để phát hành trái phiếu? đó là những câu hỏi mà mình hay thường gặp

Việc phát hành trái phiếu được coi là hình thức huy động vốn một cách hiệu quả và thông dụng nhất trên thị trường hiện nay và Công ty TNHH là một trong những loại hình doanh nghiệp phổ biến. Tuy vậy, loại hình công ty TNHH có được phát hành trái phiếu hay không?

Công ty TNHH có được phát hành trái phiếu?

Công ty TNHH có được phát hành trái phiếu?

Xem thêm: Trái phiếu doanh nghiệp là gì ?

Xem thêm: Công ty TNHH là gì ?

Thắc mắc về việc phát hành trái phiếu

Hỏi : Doanh nghiệp của tôi hoạt động dưới hình thức công ty TNHH. Gần đây do muốn huy động vốn tôi và đồng nghiệp muốn phát hành trái phiếu để huy động vốn từ khách hàng. Vậy công ty tnhh có được phát hành trái phiếu hay không?

Đáp : Hiện nay theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp quy định các doanh nghiệp TNHH được phép phát hành trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật. Do đó công ty của bạn hoàn toàn được phép phát hành các loại trái phiếu để huy động vốn cho mình.

Hỏi : Thế nào là trái phiếu chuyển đối và trái phiếu không chuyển đổi? Và các doanh nghiệp nào thì được sử dụng các loại trái phiếu này?

Đáp : Trái phiếu không chuyển đổi là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có đảm bảo, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc không kèm theo chứng quyền thường được áp dụng cho công ty cổ phần và công ty TNHH.

Trái phiếu chuyển đổi là trái phiếu có bảo đảm hoặc trái phiếu không có bảo đảm, trái phiếu kèm theo chứng quyền hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền. Đối tượng phát hành trái phiếu chuyển đổi là công ty cổ phần

Hỏi : Sự khác biệt giữa trái phiếu và cổ phiếu là gì?

Đáp : Cổ phiếu được xem như một hình thức góp vốn vào tài chính của công ty và không có lãi suất và có giá trị tồn tại gắn liền với công ty. Trong khi đó trái phiếu là hình thức ghi nợ của doanh nghiệp với người mua trái phiếu phát hành bởi doanh nghiệp đó với lãi suất đi kèm và có thời hạn sử dụng.

Hỏi : Nếu một người sở hữu nhiều trái phiếu của một doanh nghiệp thì người đó có thể trở thành cổ đông của công ty hay không?

Đáp : Các loại trái phiếu được phép chuyển đổi thành cổ phiếu chính vì thế một người có thể chuyển đổi trái phiếu của mình thành cổ phiếu của một doanh nghiệp và trở thành cổ đông của doanh nghiệp. Tuy nhiên không áp dụng với công ty TNHH mà chỉ áp dụng với công ty cổ phần.

Công ty nào được phát hành trái phiếu

  1. Công ty cổ phần
  2. Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Quy định phát hành trái phiếu

1. Đối với trái phiếu không chuyển đổi

a) Doanh nghiệp có thời gian hoạt động tối thiểu là một (01) năm kể từ ngày doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động.

b) Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi theo báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước hoặc tổ chức kiểm toán độc lập được phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Báo cáo tài chính được kiểm toán của doanh nghiệp phát hành phải là báo cáo kiểm toán nêu ý kiến chấp nhận toàn phần. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu trước ngày 01 tháng 4 hàng năm chưa có báo cáo tài chính năm của năm liền kề được kiểm toán thì phải có:

  • Báo cáo tài chính được kiểm toán của năm trước năm liền kề với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi.
  • Báo cáo tài chính quý gần nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi được kiểm toán (nếu có).
  • Báo cáo tài chính của năm liền kề với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt theo Điều lệ hoạt động của công ty.

c) Đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và các hạn chế khác về đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại pháp luật chuyên ngành.

d) Có phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định này.

2. Đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền

doanh nghiệp phát hành ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Thuộc đối tượng được phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm theo chứng quyền.

b) Đảm bảo tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành.

c) Các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu (06) tháng.

Hồ sơ phát hành trái phiếu

Hồ sơ phát hành trái phiếu do doanh nghiệp phát hành chuẩn bị để đăng ký phát hành trái phiếu và công bố cho các đối tượng mua trái phiếu.

Hồ sơ phát hành trái phiếu bao gồm:

+ Phương án phát hành trái phiếu và quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của các cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định 90 này;

+ Các tài liệu và văn bản pháp lý chứng minh doanh nghiệp đủ điều kiện để phát hành trái phiếu theo quy định tại Điều 13 Nghị định này;

+ Kết quả xếp loại của tổ chức định mức tín nhiệm đối với tổ chức phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành (nếu có);

+ Các hợp đồng bảo lãnh phát hành, bảo lãnh thanh toán, hợp đồng đại lý và các tài liệu liên quan khác (nếu có).

+ Văn bản pháp lý chứng minh các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu đã hoàn thành các thủ tục về đầu tư và đã có quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền trong trường hợp phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Phương thức phát hành trái phiếu

Trái phiếu được phát hành thông qua các phương thức sau:

+ Đấu thầu phát hành trái phiếu;

+ Bảo lãnh phát hành trái phiếu;

+ Đại lý phát hành trái phiếu;

+ Bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu (đối với doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng).

Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về các phương thức phát hành trái phiếu.

Phát hành trái phiếu là hình thức phổ biến và khá thông dụng hiện nay được rất nhiều các doanh nghiệp áp dụng cho mình. Tuy nhiên đây là công việc có quy định hết sức chặt chẽ bởi pháp luật chính vì thế một doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định của pháp luật về thủ tục giấy tờ và hồ sơ thì mới được phép phát hành trái phiếu để thu hút vốn đầu tư cho doanh nghiệp của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *