18/04/2020 | 497 |
0 Đánh giá

Giải đáp các vấn đề về hồ sơ, thủ tục và điều kiện thành lập công ty tư vấn du học, mã ngành là bao nhiêu ? vốn để mở công ty tư vấn du học cần mức tối thiếu không ? ...

Câu hỏi 1 : cho tôi biết qui định về thủ tục và điều kiện đăng ký thành lập công ty Tư vấn du học tại thời điểm hiện nay như thế nào? . Trân trọng cám ơn.

Trả lời : Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư ngày 22/11/2016 thì “Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học” thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.Khoản 8 Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định“Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.”Căn cứ vào các quy định trên thì “Tư vấn du học“ là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, việc quản lý, kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan quản lý chuyên ngành, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc phối hợp quản lý nhà nước sau đăng ký thành lập theo quy định.Quý ông/bà có thể tham khảo thủ tục và tải mẫu đăng ký thay đổi bổ sung ngành tại địa chỉ sau: www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/ Đăng ký doanh nghiệp.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, đề nghị doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư. Doanh nghiệp có thể lựa chọn đăng ký hồ sơ trực tuyến theo Chương trình đăng ký doanh nghiệp tại nhà của Thành phố thông qua website www.dpi.hochiminhcity.gov.vn, số điện thoại hỗ trợ: 083.8248.634-083.8244.399 hoặc Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử thông qua website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư www.dangkykinhdoanh.gov.vn, số điện thoại hỗ trợ: 043.8489.912. Doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại nhà do Bưu điện Thành phố cung cấp, số điện thoại hỗ trợ: 083.9247.247.Trân trọng./.

Q&A thành lập công ty tư vấn du học

Q&A thành lập công ty tư vấn du học

Câu hỏi 2 : Tôi muốn thành lập công ty tư vấn du học thì có thể lấy tên là dịch vụ hỗ trợ giáo dục với mã số ngành là:85600 được không? Vốn thành lập công ty tư vấn du học có cần mục phải theo mức quy định tối thiểu là bao nhiêu không?Xin cảm ơn

Trả lời :  

-Ngành, nghề kinh doanh được đăng ký theo nguyên tắc sau:

+ Đăng ký ngành nghề đúng mã ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của ngành nghề kinh doanh được quy định cụ thể tại Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ kế hoạch và Đầu tư Cách dò ngành như sau: tham khảo trước Quyết định 337/2007/QĐ-BKH, sau khi xác định được lĩnh vực theo yêu cầu thì tra ngược trở lại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg để ghi đúng tên ngành và mã ngành. Đề nghị không tự ý thay đổi tên ngành trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg. 

+Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó (trường hợp này không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo thay đổi) và doanh nghiệp kèm theo các tài liệu chứng minh.

+ Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó (trường hợp này không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo thay đổi) và doanh nghiệp kèm theo các tài liệu chứng minh.

+Đối với ngành nghề mà doanh nghiệp xác định là không có trong danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại văn bản pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét bổ sung mã mới trước khi cấp cho doanh nghiệp.

+Ngành nghề có chứng chỉ hành nghề thì ghi ngành theo chứng chỉ hành nghề đã được cấp (trường hợp này không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo thay đổi). Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề Lưu ý: Người thành lập doanh nghiệp tự lựa chọn ngành, nghề kinh doanh và ghi mã ngành, nghề kinh doanh vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu và ghi ngành, nghề kinh doanh, mã số ngành, nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quý ông (bà) có thể tham khảo thêm chi tiết về hồ sơ thành lập doanh nghiệp trên trang Web Sở Kế hoạch và Đầu tư mục Tiếng Việt/Thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp và biểu mẫu chi tiết/Công ty …/thành lập Trân trọng

---

 Câu hỏi 3 : tôi muốn mở công ty tư vấn du học 

Trả lời : 

-Ngành, nghề kinh doanh được đăng ký theo nguyên tắc sau:

+ Đăng ký ngành nghề đúng mã ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của ngành nghề kinh doanh được quy định cụ thể tại Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ kế hoạch và Đầu tư Cách dò ngành như sau: tham khảo trước Quyết định 337/2007/QĐ-BKH, sau khi xác định được lĩnh vực theo yêu cầu thì tra ngược trở lại Quyết định 10/2007/QĐ-TTg để ghi đúng tên ngành và mã ngành. Đề nghị không tự ý thay đổi tên ngành trong Quyết định 10/2007/QĐ-TTg.

+ Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó (trường hợp này không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo thay đổi) và doanh nghiệp kèm theo các tài liệu chứng minh.

+ Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó (trường hợp này không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo thay đổi) và doanh nghiệp kèm theo các tài liệu chứng minh.

+ Đối với ngành nghề mà doanh nghiệp xác định là không có trong danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại văn bản pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho Tổng Cục thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) để xem xét bổ sung mã mới trước khi cấp cho doanh nghiệp.

+ Ngành nghề có chứng chỉ hành nghề thì ghi ngành theo chứng chỉ hành nghề đã được cấp (trường hợp này không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo thay đổi). Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề

Lưu ý: Người thành lập doanh nghiệp tự lựa chọn ngành, nghề kinh doanh và ghi mã ngành, nghề kinh doanh vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu và ghi ngành, nghề kinh doanh, mã số ngành, nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quý ông (bà) có thể tham khảo thêm chi tiết về hồ sơ thành lập doanh nghiệp trên trang Web Sở Kế hoạch và Đầu tư mục Tiếng Việt/Thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp và biểu mẫu chi tiết/Công ty …/thành lập Trân trọng

---

Câu hỏi 4 : Chào quý cơ quan,em muốn thành lập công ty tư vấn du học 3,4 thành viên,xin hỏi quý cơ quan làm thủ tục như thế nào,cần chuẩn bị những hồ sơ gì?và thời gian có kết quả là bao lâu?chi phí tính hết là bao nhiêu?cám ơn quý cơ quan và mong sớm nhận được thư phản hồi.Thân chào!

Trả lời : Quý ông (bà) muốn thành lập công ty tư vấn du học hãy tham khảo thủ tục đăng ký doanh nghiệp và các hướng dẫn về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tại website Sở kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://dpi.hochiminhcity.gov.vn/thủ tục đăng ký doanh nghiệp và biểu mẫu chi tiết/..... Trân trọng

qc km TLDN

>> KHUYẾN MÃI LỚN: CHỈ 4TR9 KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI TẠI HOÀNG NAM + MIỄN PHÍ ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY + THIẾT KẾ LOGO PHONG THỦY


(*) Xem thêm

Bình luận